Skoči do osrednje vsebine
Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Zaradi zažiganja odpadne folije ? Natisni

27. marec 2015 ob 12:19


Zanima me kdo je odgovoren in kdo nadzoruje in kako nadzorujejo sežiganje folije od silažnih bal. Kdo kontrolira kam in kako se reciklira folija od bale ki jo kmetje sežigajo doma,.Ali je to dovoljeno ??


Odgovori (2)

27. marec 2015 ob 14:16

Po naši presoji se uvršča folija od silažnih bal med odpadke iz skupine 02- odpadki iz kmetijstva , vrtnarstva, ribogojstva……., saj gre za odpadek iz dejavnosti  in ni komunalni odpadek. Po Uredbi o odpadkih (Ur.list RS, št. 103/11) je dolžan povzročitelj teh odpadkov ravnati skladno z določbami tega predpisa. Na podlagi Uredbe emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13 in 2/15) folijo tudi ni dovoljeno kuriti v malih kurilnih napravah.  Nadzor nad izvajanjem  obeh navedenih predpisov opravlja  inšpekcija, pristojna za okolje. Zato predlagamo, da vaša vprašanja naslovite na ta inšpektorat.

01. april 2015 ob 12:44
Za odpadno folijo, kakor tudi za vse druge odpadke veljajo prepovedi iz 17. člena Uredbe o odpadkih in sicer je odpadke prepovedano puščati v naravnem okolju, jih odmetavati ali z njimi nenadzorovano ravnati. V skladu z določbami te uredbe je z odpadki tudi prepovedano kuriti na prostem ali jih sežigati v kurilnih napravah.
Nadzor kurjenja na prostem izvajajo inšpektorji IRSVNDN – inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, inšpekcija za okolje in Policija.
 Inšpektorji za okolje ocenjujemo, da so kmečka gospodinjstva končni uporabniki plastične folije, ki mora odpadno folijo - plastiko predati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov ali izvajalcu javne službe odvoza komunalnih odpadkov.
Za nadzor nad ločenim zbiranjem odpadkov v posebej za to namenjenih posodah izvaja Medobčinska komunalna inšpekcija v skladu z določili občinskih odlokov.
 Sežiganje vseh vrst odpadkov doma je prepovedano.
  Lep pozdrav!
 

Aleksander Bukanovsky, univ. dipl. biol. 
 Inšpektor za okolje