Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Izjava o ustreznosti projektne rešitve (PGD) Natisni

29. julij 2010 ob 10:56
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Spoštovani,

V postopku izdaje gradbenega dovoljenja se v vodilni mapi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v razdelku 0.11 nahajajo tudi kopije soglasij in soglasij za priključitev. Med njimi je obvezno tudi soglasje za priključitev na elektrodistribucijsko omrežje.

Zanima me, če je potrebno v PGD med kopije soglasij priložiti tudi izjavo o ustreznosti projektne rešitve (izdano s strani sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije). Predvideni objekt se ne nahaja v varovalnem pasu električnih vodov. ZGO je namreč glede tega zelo nenatančen. Glede na to, da načrt elektro instalacij in elektro opreme ni obvezna sestavina PGD v primeru manj zahtevnega objekta, predvidevam, da ta izjava ni potrebna.

Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav,
Robert


Odgovori (1)

30. julij 2010 ob 10:32

Spoštovani.

 

Iz vašega vprašanja ni natančno razbrati za kakšno vrsto objekta gre, zato vam natančno nanj ne moremo odgovoriti.

 

V primeru pridobivanja gradbenega dovoljenja za gradnjo enostanovanjske stavbe, ki jo glede določil Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost lahko uvrstimo med manj zahtevne objekte, je v Pravilniku o projektni dokumentaciji določeno, da projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja vsebuje vodilno mapo, načrt arhitekture, namesto načrta gradbenih konstrukcij pa le izjavo odgovornega projektanta, da bo objekt mehansko odporen in stabilen. Načrt elektro instalacij in elektro opreme ni obvezen, je pa treba za gradnjo tovrstnega objekta, v skladu z Zakonom o graditvi objektov (v nadaljevanju: ZGO-1C), pridobiti med drugimi tudi soglasje za priključitev na električno omrežje (gospodarska javna infrastruktura). V ZGO-1C je namreč določeno, da mora upravni organ, preden izda gradbeno dovoljenje, preveriti ali iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja med drugim izhaja, da bo zagotovljena minimalna komunalna oskrba objekta, ki pri stanovanjski stavbi vključuje oskrbo s pitno vodo, električno energijo, odvajanje odpadnih voda in dostop do javne ceste. Glede pridobivanja projektnih pogojev in soglasij pa je v ZGO-1C tudi določeno, da jih je treba pridobiti v primeru, če nameravana gradnja leži na območju, ki je opredeljeno kot varovalni pas gospodarske javne infrastrukture ali kot varovano območje.

 

Če želite še kakšna dodatna pojasnila, nam prosim posredujte več podatkov o nameravani gradnji.