Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Veteranski dodatek Natisni

24. december 2015 ob 11:38


spoštovani!Ker sem že imel veteranski dodatek,pa je bil ukinjen zaradi starosti,po novem 55let,katere sedaj izpolnjujem,vas sprašujem,kakšen je cenzus za 2015? in kaj vse se šteje pod prejemke,ki bi bili ovira?ter ali skupno oziroma samostojno gospodinjsvo tukaj igra kakršnokoli vlogo?najlepša vam hvala za morebitni odgovor in lep pozdrav.Brane!


Odgovori (1)

29. december 2015 ob 08:52
Spoštovani!
Po trenutno veljavni zakonodaji ima pravico do veteranskega dodatka vojni veteran, ko dopolni 55 let starosti ali je pri njem nastala trajna popolna izguba delovne zmožnosti. Poleg starostnega pogoja pa je pri odločanju o pravici in višini veteranskega dodatka pomembna tudi višina dohodkov oz. prejemkov na družinskega člana in sicer ima pravico do veteranskega dodatka vojni veteran, če delež prejemkov na družinskega člana ne dosega osnove za veteranski dodatek, ta osnova (cenzus) pa v letu 2015 znaša 497,15 EUR. Osnova za leto 2016 trenutno še ni znana.
Na pravico in višino veteranskega dodatka vplivajo prejemki upravičenca, njegovega zakonca (ali izvenzakonskega partnerja) in vzdrževanih družinskih članov.
Za prejemke se štejejo dohodki in prejemki, ki jih oseba redno prejema v denarju ali naravi, ki so vir dohodnine, kot tudi osebni prejemki, ki niso obdavčljivi, razen invalidnine, družinske invalidnine in dodatka za posebno invalidnost po Zakonu o vojnih invalidih ter dodatka za pomoč in postrežbo, prejemkov iz naslova rejnine in oskrbe v tuji družini in otroškega dodatka. Od dohodkov oziroma prejemkov se odštejejo izplačane preživnine v višini izvršljivega pravnega naslova.
Vrste prejemkov, ki se v postopkih največkrat upoštevajo so npr.  plača, pokojnina, denarno socialna pomoč, ki je trajne narave, denarno nadomestilo med brezposelnostjo, prejemki iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, štipendije dijakov in študentov, dohodki iz pogodbenega razmerja, dohodki iz dejavnosti, katastrski dohodek, dohodek iz oddajanja premoženja v najem, dobiček iz kapitala, obresti fizične osebe na denarne depozite, dividende in drugi prejemki.
Pri upoštevanju prejemkov se v postopkih v prvi vrsti v vsakem posameznem primeru presoja rednost posameznih prejemkov, torej se občasni prejemki ne upoštevajo, kot so npr. denarno socialna pomoč, ki ni trajne narave, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, dohodki dijakov in študentov v času statusa, občasni dohodki iz pogodbenih razmerij, otroški dodatek, odpravnine, dobitki v nagradnih igrah, izplačila odkupne vrednosti v skladu z ZPIZ in drugi občasni prejemki.
Glede skupnega oz. samostojnega gospodinjstva pa se po veljavni zakonodaji zakonec in njegovi prejemki upoštevajo v vsakem primeru, ne glede na to ali je z upravičencem prijavljen v skupnem gospodinjstvu ali ne, medtem ko za vzdrževane družinske člane velja, da se štejejo za vzdrževane družinske člane ob pogojih, da so nezmožni za delo, da živijo z upravičencem v skupnem gospodinjstvu in da jih ta preživlja, ker nimajo lastnih prejemkov, ali so njihovi prejemki nižji od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo iz decembra preteklega leta, otroci, posvojenci, pastorki, vnuki brez staršev ali, če so starši trajno popolnoma nezmožni za delo, starši, očim, mačeha in posvojitelj.
Družinski člani, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, se v postopku ne upoštevajo in tudi njihovi prejemki oz. dohodki ne, čeprav so prijavljeni z upravičencem v skupnem gospodinjstvu.
Svetujemo, da se osebno zglasite na upravni enoti, kjer vam bomo podali še več informacij. V kolikor boste glede na vaše osebno in premoženjsko stanje izpolnjevali zakonske pogoje, lahko pri krajevno pristojni upravni enoti vložite vlogo takoj, pravica pa vam pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge.
Lep pozdrav!