Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Pogoji za manj zahtevne objekte Natisni

17. maj 2016 ob 14:46
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Spoštovani.

Kakšni so pogoji za pridobitev ustrezne dokumentacije in postavitev manj zahtevnih objektov (bivalnih kontejnerjev?

Lepo pozdravljeni.

Mojca


Odgovori (1)

18. maj 2016 ob 12:49

Zastavljeno vprašanje ni najbolj razumljivo, zato odgovarjamo, da se lahko manj zahteven objekt  (bivalni kontejner) gradi na podlagi pravnomočnega oziroma dokončnega gradbenega dovoljenja, ki ga izda pristojna upravna enota.

 

V zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja morajo biti navedeni podatki o parcelni številki in katastrski občini zemljišča z nameravano gradnjo in zemljišč, po katerih bodo potekali priključki za infrastrukturo, če se objekt nanjo priključuje, k vlogi pa je treba priložiti najmanj dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), druge listine, če tako določa zakon in dokazilo o pravici graditi, če ta še ni vpisana v zemljiško knjigo.

 

Ker mora biti vsak poseg v prostor skladen z določili prostorskega akta, ki velja za območje predvidene gradnje, predlagamo, da na pristojni občini najprej preverite, če je gradnja takšnega objekta sploh mogoča.

 

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji, izdela pa ga lahko za to dejavnost registrirana pravna ali fizična oseba.

 

Preden upravni organ izda gradbeno dovoljenje, mora preveriti, ali je projekt izdelan v skladu s prostorskim aktom, ali je projekt izdelala pravna oziroma fizična oseba, ki je izpolnjevala z zakonom predpisane pogoje za projektanta, ali so k predvideni gradnji pridobljena vsa predpisana soglasja, ali ima projekt predpisane sestavine, ali so dajatve in prispevki poravnani, ali ima investitor pravico graditi, ali iz PGD izhaja, da bo zagotovljena minimalna komunalna oskrba objekta.