Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Stranka v postopku Natisni

22. junij 2016 ob 16:42
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Spoštovani,
Ker je sosed oddal vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja (ni neposredno mejaš, vendar bi gradnja stanovanjskega objekta vplivala na kvaliteto bivanja) sem upravni enoti sporočila, da priglašam udeležbo v postopku zaradi varstva pravnih koristi z navedbo le teh.

Sprašujem ali me mora upravna enota o tem pismeno obvestiti, da se strinja ali pa tudi ne in v kolikšnem času mora podati odgovor.
Ali je na ustni obravnavi oziroma na zaslišanju vabljen tudi investitor gradnje?
Zahvaljujem se za odgovor in vas lepo pozdravljam, Pegan Suzana


Odgovori (1)

24. junij 2016 ob 08:04

1. odstavek 43. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-H) navaja, da se ima pravico udeleževati postopka tudi oseba, ki izkaže pravni interes. Pravni interes izkaže oseba, ki zatrjuje, da vstopa v postopek, zaradi varstva svojih pravnih koristi. Oseba pridobi status stranskega udeleženca in ima enake pravice in dolžnosti kot stranka.

 

V nadaljevanju pa upravni organ postopa v skladu s 1. odst. 142. člena ZUP-H, ki določa, da v primeru, da zahteva vstop v postopek med postopkom nekdo, ki doslej ni bil stranka in zahteva, da se mu prizna lastnost stranke, preizkusi uradna oseba, ki vodi postopek, ali ima pravico biti stranka in izda o tem pisni sklep. Zoper sklep, s katerim se mu lastnost stranke ne prizna, je dovoljena pritožba, ki zadrži izvršitev sklepa.

 

Glede rokov pa 1. točka  222. člena ZUP-H govori, da kadar se začne postopek na zahtevo stranke oz. po uradni dolžnosti, če je to v interesu stranke, pa pred odločitvijo ni potreben poseben ugotovitveni postopek, mora pristojni organ izdati odločbo in jo vročiti stranki čimprej, najpozneje pa v enem mesecu od dneva, ko je prejel popolno vlogo za začetek postopka, oz. od dneva, ko je bil začet postopek po uradni dolžnosti. V drugih primerih, ko se začne postopek na zahtevo stranke oz. po uradni dolžnosti, če je to v interesu stranke, mora pristojni organ izdati odločbo in jo vročiti stranki najpozneje v dveh mesecih.

 

Na ustno obravnavo je vedno vabljen investitor ter stranski udeleženec, če mu je bila priznana lastnost stranke v postopku.