Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Zaščita območja Staro mestno jedro Celje Natisni

24. junij 2016 ob 08:35
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Mestna občina Celje


Ali je s kakšnim zakonskim predpisom Staro mestno jedro Celje zaščiteno na ta način, da je določeno kateri gradbeni posegi, pri katerih je potrebno ali ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljena, so dovoljeni v tem območju?
Kateri zakonski predpis to določa?

Ali kakšni drugi zakonski predpisi ščitijo s kulturnega in zgodovinskega vidika območje Starega mestnega jedra Celje?
Kako se imenuje takšen zakonski predpis?

Kateri organ ščiti kulturno in zgodovinsko dediščino Starega mestnega jedra in ali ščiti samo obstoječe "stare" objekte, za novozgrajene po letu 1985 pa nima pristojnosti?

Hvala in lep pozdrav.


Odgovori (1)

04. julij 2016 ob 09:03

1. Urejanje območja Starega mestnega jedra Celje kot naselbinskega spomenika določa Odlok o zazidalnem načrtu Starega mestnega jedra Celje (Uradni list SRS, št. 42/86 in Uradni list RS, št. 76/94, 46/96, 64/96, 96/99, 38/01, 108/01, 30/04, 57/06, 43/08 in 75/12). Poleg Zakona o graditvi objektov, ki določa obseg potrebnih dovoljenj in način njihove pridobitve ter udeležence v postopkih, predmetni občinski odlok navaja, da se zaradi posebnih interesov Celja za ohranitev in ustvaritev celostne podobe starega mestnega jedra, predvsem pa zaradi zaščite naravne in kulturne dediščine, mora k zahtevi za izdajo dovoljenja priložiti strokovno mnenje pristojne upravne organizacije (MOC-OOPK in ZVKD) o tem, da je idejni projekt oziroma idejna rešitev za poseg v prostor skladna z urbanistično-arhitektonskim oblikovanjem predvidenim s tem odlokom.

Za poseg v prostor po tem odloku se smatra poleg novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije, nadzidave in podobno tudi kakršenkoli drug gradbeno-tehnični poseg v posamezni objekt, kot je na primer: obnova fasade, menjava oken ali drugih lesenih izdelkov na objektu, izobešanje reklamnih napisov, razsvetljave, reklamnih panojev, itd.

Upoštevanje predpisov preverja pristojna inšpekcija.

2. Poleg odloka še resorna zakonodaja.

3. Zakon o varstvu kulturne dediščine (UL RS št. 16/08 s spremembami in dopolnitvami).

4. Na podlagi razglašene kulturne dediščine Zavod za varstvo kulturne dediščine  RS.

Lep pozdrav.