Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

medsosedske meje Natisni

11. april 2017 ob 12:09
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Rad bi ogradil parcelo in me zanima koliko mora biti odmaknjena od meje. Ograja bi bila žičnata
višine 1,75 metra.


Odgovori (1)

12. april 2017 ob 09:34

Po Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje spada ograja višine 1, 75 m med enostavne objekte, ki se lahko gradijo oz. postavijo brez gradbenega dovoljenja.

 

Gradnja enostavnega objekta ne sme biti v nasprotju s prostorskim aktom občine, ki velja za območje predvidene gradnje, zato vam priporočamo, da na pristojni občini najprej preverite, če je gradnja takšnega objekta sploh mogoča in pod kakšnimi pogoji.

 

Če je poseg skladen z določili prostorskega akta, pa je treba pridobiti tudi soglasja pristojnih soglasodajalcev, če se bo poseg izvajal v varovalnem pasu gospodarske javne infrastrukture oziroma na varovanem območju.

 

Odmike od parcelnih mej lahko določa sam prostorski akt in je za investitorja obvezujoč. Če pa odmik ni določen, pa je postavitev ograje na parcelno ali ob parcelno mejo, ko bi zaradi izvedbe del morali poseči na sosedovo zemljišče, mogoča ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča, oziroma soglasje verjetno ni potrebno, če postavitev ograje izvedete izključno na svojem zemljišču in jo na svojem zemljišču lahko tudi vzdržujete, sama postavitev ograje pa ne bo negativno vplivala na sosednje zemljišče. V vsakem primeru predlagamo, da soseda zaradi dobrih medsosedskih odnosov obvestite o delih, ki jih nameravate izvesti.