Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Pridobitev EMŠO-ja - vprašanje za Upravno enoto Celje in GURS Natisni

26. oktober 2010 ob 12:15


Spoštovani!

Zanima me, ali se lahko pridobi EMŠO dejanskega lastnika določene nepremičnine zaradi ureditve podatkov o lastnikih nepremičnin v Poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin Geodetske uprave RS.

Brez EMŠO-ja glede na zapisano v letaku Obveščanje lastnikov nepremičnin o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin ni možna sprememba lastništva, kar pomeni, da bom nepremičninski davek plačevala čeprav nisem dejanska lastnica in nepremičnine tudi dejansko ne uporabljam.
Zemljiškoknjižno lastništvo ni urejeno saj je dejanskemu lastniku v interesu, da nima katastrskega dohodka za kmetijska zemljišča, sedaj pa za povrh ne bo imel še nepremičninskega davka za kmetijska stavbišča.

Kako naj uredim problem?

Lepo pozdravljeni.


Odgovori (1)

26. oktober 2010 ob 14:59

Pozdravljeni,

Osebne podatke se lahko posredujejo drugim osebam le v primeru:

- če obstaja za to izrecna podlaga v katerem od zakonov,

- če je posameznik privolil v posredovanje osebnih podatkov,

- če je posredovanje osebnih podatkov potrebno zaradi izpolnjevanja pogodbe ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja,

- izjemoma tudi v primeru, če je posredovanje osebnih podatkov nujno zaradi izvrševanja zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti javnega sektorja in se s tem ne poseže v opravičen interes posameznika,

- če je posredovanje osebnih podatkov nujno zaradi uresničevanja zakonitih interesov zasebnega sektorja in ti interesi očitno prevladujejo nad interesi posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.

Upravljavec centralnega registra prebivalstva ali evidenc stalno in začasno prijavljenih prebivalcev mora na način, ki je določen za izdajo potrdila, upravičencu, ki izkaže pravni interes za uveljavljanje pravic pred osebami javnega sektorja, posredovati osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča posameznika, zoper katerega uveljavlja svoje pravice. Ob tem mora upravičenec jasno izkazati svoj pravni interes, za uveljavljanje katerih pravic rabi zahtevane podatke ter pred katerimi osebami javnega sektorja bo te svoje pravice uveljavljal. Upravljavec osebnih podatkov mora pri posredovanju zagotoviti, da je mogoče pozneje ugotoviti, kateri osebni podatki so bili posredovani komu, kdaj in na kakšni podlagi, in sicer za obdobje, ko je možno zakonsko varstvo pravice posameznika pred nedopustnim posredovanjem osebnih podatkov. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je po ZVOP-1 dolžan v 30-tih dneh posamezniku posredovati seznam uporabnikov, ki so jim njegovi osebni podatki bili posredovani in mu sporočiti kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen so bili posredovani.

Glede na zgoraj navedeno vam upravni organ lahko posreduje EMŠO, če predložite pooblastilo osebe za katero zahtevate EMŠO.

S spoštovanjem,

na vrh