Skoči do osrednje vsebine
Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Sprememba namembnosti dela stavbe oz. objekta Natisni

05. november 2020 ob 15:05
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Spoštovani!

Na KS Teharje se je zglasil krajan, ki prosi za informacijo, katero vlogo mora vložiti za spremembo namembnosti dela stavbe, kjer ne bo nikakršnih posegov, le oplesk stropov in sten. Gospod trenutno v prostorih opravlja prodajo in servis prodajanih izdelkov, v prihodnje pa bi želel izvajati masažo in fizioterapijo.


Odgovori (1)

10. november 2020 ob 09:44

Spoštovani.

 

Glede zastavljenega vprašanja vam odgovarjamo, da je sprememba namembnosti po Gradbenem zakonu (v nadaljevanju: GZ) sprememba namena objekta ali njegovega dela, ki se izvede samostojno ali hkrati z vzdrževanjem, rekonstrukcijo ali prizidavo. Za spremembo namembnosti se ne šteje, če se namembnost spreminja v okviru podrazreda v skladu s predpisom, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije objektov.

 

Po Uredbi o razvrščanju objektov (v nadaljevanju: uredba) spada trgovina v podrazred 12301 – trgovske stavbe, salon za masažo in fizioterapijo pa v podrazred 12304 – stavbe za storitvene dejavnosti.

 

Glede na navedeno gre v vašem primeru po uredbi za različna podrazreda, kar predstavlja po GZ spremembo namembnosti objekta, za kar je treba imeti pravnomočno gradbeno dovoljenje.

 

Ker mora biti vsak poseg skladen s prostorskim izvedbenim aktom, predlagamo, da na pristojni občini najprej preverite, če je predvidena sprememba namembnosti objekta skladna s prostorskim izvedbenim aktom, ki velja za področje predvidenega posega.

 

Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenje za spremembo namembnosti vloži investitor na pristojni upravni enoti na predpisanem obrazcu (priloga 11C Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo, v nadaljevanju: pravilnik), v kateri mora med drugim navesti tudi številko gradbenega dovoljenja za obstoječi objekt. Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti, ki se priloži zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja, mora biti izdelana v skladu s 27. čl. pravilnika. Pri tem opozarjamo na 4. odstavek tega člena, ki določa, da če se sprememba namembnosti objekta ali dela objekta izvede hkrati z rekonstrukcijo ali prizidavo objekta, ali če se sprememba namembnosti izvaja v objektu, ki je posamezno varovan objekt v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, se namesto dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti izdela projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja ter se zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja vloži na obrazcu 11A tega pravilnika.

 

Za začetek uporabe objekta, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti, je treba imeti uporabno dovoljenje. Investitor po dokončanju gradnje vloži na predpisanem obrazcu zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja, zahtevi pa se priloži samo izjava nadzornika, da je sprememba namembnosti izvedena skladno z gradbenim dovoljenjem in da so izpolnjene bistvene zahteve.