Skoči do osrednje vsebine
Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

ZAPIRANJE DEJAVNOSTI Natisni

25. oktober 2021 ob 14:40
Področje: Gospodarstvo  |  Ureja: Finančna uprava RS


Spoštovani, Sem ……. in sem že upokojenec z dejavnostjo.
Odločil sem se da preneham z dejavnostjo
31.09.2021. Sprašujem ali moram kaj urediti pri vas oziroma to uredim na AJPES Celje.
Sprašujem tudi za novi izračun pokojnine.

LP, Jožef


Odgovori (1)

18. februar 2022 ob 12:10

V skladu z določbo tretjega odstavka 297. člena Zakona o davčnem postopku -   ZDavP-2 mora davčni zavezanec, ki preneha z opravljanjem dejavnosti med davčnim letom, predložiti davčni obračun davčnemu organu v 60 dneh po zaključku obdobja iz tretjega odstavka 296. člena tega zakona.

 

Po določbi drugega odstavka 296. člena ZDavP-2 davčni zavezanec, ki preneha oziroma začne z opravljanjem dejavnosti med davčnim letom, izračuna akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti za obdobje, ki je krajše od koledarskega leta. Nadalje ZDavP-2 v tretjem odstavku      296. člena določa, da se v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti obdobje, za katero se izračunava akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti, konča z dnem prenehanja opravljanja dejavnosti, če ni s tem zakonom drugače določeno.

 

Iz navedenega izhaja, da morate ob prenehanju opravljanja dejavnosti sestaviti davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (v nadaljevanju: davčni obračun) in ga davčnemu organu predložiti v 60 dneh od dneva prenehanja opravljana dejavnosti. Glede na to, da ste s poslovanjem prenehali med davčnim letom (tj. v mesecu septembru 2021) morate sestaviti davčni obračun od datuma začetka opravljanja dejavnosti pa do datuma prenehanja opravljanja dejavnosti (tj. do 30.9.2021 – zadnji dan v mesecu septembru).

 

V davčnem obračunu morate izpolni tudi prilogo 14a Podatki o učinkih na davčno osnovo pri zavezancu, ki preneha z opravljanjem dejavnosti, kjer razkrijete morebitne skrite rezerve.

 

Davčne posledice prenehanja opravljanja dejavnosti ureja Zakon o dohodnini – ZDoh-2 v               51. členu. V skladu z določbo prvega odstavka tega člena se kot odtujitev sredstev, razen denarnih sredstev, pri ugotavljanju davčne osnove po tem poglavju šteje tudi prenehanje opravljanja dejavnosti. Ne glede na prejšnji stavek, se pri ugotavljanju davčne osnove pri prenehanju opravljanja dejavnosti za odtujitev ne šteje prenos nepremičnin in opreme iz podjetja zavezanca v njegovo gospodinjstvo, ki jih je zavezanec prenesel iz gospodinjstva v svoje podjetje ob začetku opravljanja dejavnosti ali po začetku opravljanja dejavnosti, če so bile te nepremičnine in oprema zgrajene oziroma pridobljene pred začetkom opravljanja dejavnosti.

 

Navedeno pomeni, da se vsako prenehanje opravljanja dejavnosti davčno obravnava kot odtujitev sredstev (razen denarnih sredstev ter določenih nepremičnin in opreme), zato mora zavezanec ob prenehanju opravljanja dejavnosti razkriti skrite rezerve[1] in dobičke tudi obdavčiti (za znesek skritih dobičkov mora povečati davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti).

 

V davčnem obračunu morate davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti povečati tudi za morebitne zneske izkoriščenih davčnih olajšav (na primer olajšave z investiranje), ki so vezane na preneseno premoženje, če je prenehanje opravljanja dejavnosti izvedeno pred potekom roka, ki ga za posamezne vrste olajšav določa ZDoh-2.                                                                                              

 

Davčni obračun s prilogami predložite elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki. Več informacij o prenehanju opravljanja dejavnosti je objavljenih na spletni strani Finančne uprave RS, na naslovu:

https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_dejavnosti/Opis/Prenehanje_opravljanja_dejavnosti.docx.

 

V primeru, da imate dodatna vprašanja glede predložitve davčnega obračuna predlagamo, da pokličete Klicni center za davke poslovnih subjektov na tel. št. 08 200 1003.

 

Za informacije glede izračuna pokojnine predlagamo, da se obrne na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), ki je pristojen za dajanje pojasnil s področja obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.


[1] Kako se izračuna znesek, ki predstavlja skrite rezerve, določa Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 v tretjem odstavku 38. člena. V skladu s to določbo se ta izračuna kot razlika med pošteno in davčno vrednostjo sredstev in obveznosti po stanju na dan sestave davčnega obračuna.