Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Dokumentacija za zaposlitev - šolstvo Natisni

04. januar 2011 ob 09:09


Ali potrebujem za zaposlitev, kot tujec v Sloveniji, potrjeno s strani MInistrstva za šolstvo - torej obrazec Z? Ali tega ne potrebujem? Hvala!


Odgovori (1)

05. januar 2011 ob 07:07

Spoštovani, 

Iz vprašanja ni razvidno, od kod prihaja tujec; če gre za tujca iz držav članic EU, potem je postopek zaposlitve enak kot za domače delojemalce, razen da je pri tujcih potrebna še prijava dela tujca na ZRSZ - Služba za zaposlovanje tujcev. V tem primeru gre za pogodbeni odnos med delodajalcem in tujcem/delojemalcem, dokazila o izobrazbi so predpisana v primeru reguliranih poklicev. V kolikor  gre za tujca iz tretjih držav (vključno države nekdanje Jugoslavije), je potrebno predhodno delovno dovoljenje. V tem postopku tujec predloži tudi dokazila o izobrazbi, to je fotokopijo overjenega spričevala, oziroma listine o izobraževanju in prevod v slovenski jezik. (Če je bila izobrazba v bivši SFRJ pridobljena pred dnem 25.06.1991,  vrednotenje izobrazbe ni potrebno). Vsa dokazila morajo biti overjena v skladu z 21. členom PRAVILNIKA o delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi dela ter nadzoru nad zaposlovanjem in delom tujcev (žig Apostille ali v primeru, da država ni podpisnica Konvencije o ukinjanju legalizacije tujih javnih dokumentov, overovitev  na podlagi Zakona o overovitvi listin v mednarodnopravnem prometu). Vrednotenje izobrazbe, pridobljene v tujini izvaja Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, obrazec Z pa je VLOGA ZA PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN ZAPOSLOVANJA.  

Bližnjica: http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/priznavanje_izobrazevanja_enicnaric/priznavanje_in_vrednotenje/

  Priznavanje za namen zaposlovanja v Republiki Sloveniji je upravni postopek, v katerem se z odločbo ugotovi: stopnja, v katero se tuje izobraževanje uvršča v slovenski šolski sistem, smer oziroma področje glede na zaključen tuj izobraževalni program, če je navedeno na listini o izobraževanju, v tujini pridobljen naziv poklicne oziroma strokovne izobrazbe, strokovni oziroma znanstveni naslov. V postopku je na posebno zahtevo mogoče odločiti tudi o enakovrednosti v tujini pridobljenega naziva poklicne oziroma strokovne izobrazbe in strokovnega oziroma znanstvenega naslova slovenskemu nazivu poklicne ali strokovne izobrazbe in strokovnemu oziroma znanstvenemu naslovu. O enakovrednosti naziva oziroma naslova je mogoče odločiti le, če se v RS izvaja primerljiv program.