Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

pridobitev vizuma oz. dovoljenja za prebivanje Natisni

31. januar 2011 ob 07:34


kakšne so takse pri vlogi pritožbe nad zavrnjeno vizo tipa D, za državljana tretjih držav?
In kakšne so takse pri vlogi dovoljenja za prebivanje za družinskega člana, ki prihaja iz tretjih držav?
Kakšni papirji se zahtevajo za pridobitev dovoljenja za prebivanje, za državljana tretjih držav?

Hvala za odgovor in lp!


Odgovori (1)

31. januar 2011 ob 10:44

Pozdravljeni,

Odgovor na prvo vprašanje ni v pistojnosti Upravne enote Celje, ker ne izdajamo vizomuv.

Kakšne so takse pri vlogi dovoljenja za prebivanje za družinskega člana, ki prihaja iz tretjih držav?
Za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za državljane tretjih držav v Republiki Sloveniji je taksa 30.99 € po tar.št. 15, za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana državljana države članice evropskega gospodarskega prostora ali slovenskega državljana je taksa 7.75 € po tar.št. 14 Zakona o upravnih taksah.
Kakšni papirji se zahtevajo za pridobitev dovoljenja za prebivanje, za državljana tretjih držav?
Prošnja za izdajo dovoljenja za prvo prebivanje se vloži pri diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Sloveniji, če zakon tako določa. Dovoljenje za prvo prebivanje v Sloveniji se lahko izda samo kot dovoljenje za začasno prebivanje.

Prošnjo za izdajo dovoljenja mora vložiti tujec, ki namerava prebivati v Republiki Sloveniji. V primerih, določenih z zakonom, lahko vloži prošnjo tudi druga fizična ali pravna oseba. Pri diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji lahko vloži prošnjo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje:
- zaradi zaposlitve ali dela, delodajalec,
- zaradi opravljanja sezonskega dela, delodajalec,
- zaradi čezmejnega opravljanja storitev z napotenimi delavci, zakoniti zastopnik pogodbenih strank,
- zaradi raziskovalnega dela, raziskovalna organizacija in
- zaradi združevanja družine tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje, in tujec, ki zadnje leto prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje in ima dovoljenje za začasno prebivanje, izdano z veljavnostjo najmanj enega leta.

Prošnji za izdajo dovoljenja za prebivanje morajo biti priložena naslednja dokazila: potni list, katerega veljavnost mora biti najmanj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji, dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje in potrdilo iz kazenske evidence matične države. Sredstva za preživljanje morajo biti zagotovljena mesečno najmanj v višini, kolikor znaša osnovni znesek minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji. Zagotovljena zadostna sredstva za preživljanje se dokazujejo predvsem s plačilnimi listi, pogodbo o zaposlitvi, avtorsko pogodbo, odločbo o odmeri dohodnine, itd.
Poleg navedenih dokazil morajo biti prošnji, glede na namen prebivanja, priložena tudi naslednja dokazila:
- zaradi zaposlitve ali dela: veljavno delovno dovoljenje,
- zaradi opravljanja sezonskega dela: delovno dovoljenje,
- zaradi raziskovalnega dela: sporazum o gostovanju z raziskovalno organizacijo,
- zaradi študija: dokazilo o sprejemu na študij, izobraževanje, specializacijo, strokovno izpopolnjevanje.
Prošnji za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi čezmejnega opravljanja storitev z napotenimi delavci morajo biti priložena naslednja dokazila: delovno dovoljenje, potrjen spisek napotenih delavcev s podatki na predpisanem obrazcu, ki ga izda in potrdi zavod za zaposlovanje, in dokazilo, da je tujec, ki ga tuj delodajalec na podlagi pogodbe napoti v Slovenijo, socialno in zdravstveno zavarovan v državi, iz katere prihaja.

Tujcu se dovoljenje za prvo prebivanje v Republiki Sloveniji izda v obliki nalepke, ki se nalepi v tujčev potni list. Dovoljenje za prvo prebivanje se ne sme izdati za čas, daljši od enega leta. Dovoljenje za prvo prebivanje vroči diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini osebno tujcu, kateremu se izda, oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku.

Dovoljenje za začasno prebivanje se lahko podaljša pod enakimi pogoji kot se izda. Prošnjo za podaljšanje dovoljenja je potrebno vložiti pri pristojnem organu v Sloveniji pred pretekom roka, do katerega dovoljenje velja. Dovoljenje za prebivanje, razen dovoljenja za prvo prebivanje, se lahko izda v obliki odločbe, če tujec, katerega istovetnost ni sporna, nima in si ne more priskrbeti potne listine matične države. V takšnih primerih se tujcu po uradni dolžnosti izda osebna izkaznica za tujca. Sicer se dovoljenje za začasno prebivanje izda v obliki nalepke, ki se nalepi v tujčev potni list.

Dovoljenje za prebivanje se vroči osebno tujcu, za katerega se izda oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku.

Lepo pozdravljeni,