Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Prašanje zaplembe iz 1945. leta Natisni

14. april 2011 ob 10:20


Prašanje

Zanima me na kateri naslov moram vložiti prošnjo v Celju za denacionalizacijo in zaplembo premoženja, ki je zaplenjena 1945,leta .


Odgovori (1)

15. april 2011 ob 08:44
Prvi odstavek 64. čelen Zakona o denacionalizaciji, (v nadaljevanju: ZDen, Uradni list RS, št. 27/91, 56/92-odl. US., 13/93-odl. Us., 31/93, 24/95-odl. Us., 20/97-odl. Us., 23/97-odl. Us., 65/98- sklep US., 67/98-odl. Us., 83/98-sklep US., 60/99-odl. Us. in 66/00), določa, zahteva za denacionalizacijo mora biti vložena najkasneje v štiriindvajsetih mesecih po uveljavitvi tega zakona. Navedeni rok je pričel teči z dnem 7. 12. 1991 ob 24,00 in je potekel z dnem 7. 12. 1993 ob 24,00 uri.
Rok, ki ga navedeni zakon določa za vložitev zahteve za denacionalizacijo, je materialni, prekluzivni rok, ki ga ni mogoče podaljšati, saj veže tako stranke kot organ, ki o zadevi odloča. Po poteku navedenega roka pravica do denacionalizacije ugasne. Vrnitev v prejšnje stanje zaradi zamude materialnega roka ni dovoljena. Po preteku roka za vložitev zahteve za denacionalizacijo upravičenj po tem zakonu ni več mogoče uveljavljati.
Organ, ki v postopku odloča, je dolžan zamudo upoštevati po uradni dolžnosti in zahtevo, vloženo po preteku roka, zavreči oziroma ravnati z njo po drugem odstavku 125. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št 47/86-p.b. v zvezi s 1. odstavkom 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), ki se uporablja kot predpis Republike Slovenije, v povezavi s 324. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 22/05), kateri se uporablja v postopku denacionalizacije, uvedel upravni postopek.