Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Izdaja gradbenega dovoljenja brez soglasja lastnika sosednjega zemljišča Natisni

24. avgust 2011 ob 11:19


Ali lahko Upravna enota Celje izda gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše tik ob meji parcele soseda ne da bi predtem zahtevala soglasje tega soseda?
Ali drži, da je to merodajno samo, če se ta sosed oglasi, kar se pa lahko šele, ko vidi, da se že gradi?
Ali mora Upravna enota Celje uradno paziti na takšne zadeve ali pa jo lahko graditelj "prelisiči", da glede soseda ni problema?
Kaj lahko sosed stori v primeru, ko je gradbeno dovoljenje že pravnomočno?

Lep pozdrav.


Odgovori (1)

26. avgust 2011 ob 07:53
Pri izdelavi projektne dokumentacije je odg. projektant dolžan upoštevati določila veljavnega prostorskega akta, ki ureja območje nameravane gradnje objekta in upoštevati odmike od sosednjih parcelnih mej, v kolikor so v prostorskem aktu ti odmiki izrecno predpisani oz. določeni.
Po prej veljavnih določilih Zakona o graditvi objektov je odg. projektant v primeru, da s prostorskim aktom ni bilo določenih posebnih odmikov, določil (opisal in prikazal) vplivno območje nameravane gradnje objekta, ki ga je upravni organ pri izdaji gradbenega dovoljenja bil dolžan upoštevati. Stranke v postopku izdaje takšnega gradbenega dovoljenja so bile poleg investitorja tudi osebe – lastniki nepremičnin, na katere je segalo vplivno območje. Z uveljavitvijo Uredbe o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja (Uradni list RS št. 37/2008) je odg. projektant v projektu določil to območje na podlagi matematičnega izračuna in sicer za stavbe (tudi stanovanjske stavbe) je širina pasu za določitev strank znašala – ena  polovica tretjega korena bruto prostornine stavbe.  Ustavno sodišče je nato z odločbo št. U-I-165/09, objavljeno v Uradnem listu RS št. 20/2011, razveljavilo prvi in drugi odstavek 62. člena Zakona o graditvi objektov (stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja) in zaradi razveljavitve ni več pravne podlage za uporabo podzakonskih aktov oz. posameznih določb, ki to urejajo.
V zvezi z  območjem za določitev strank pa je dolžan projektant pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevati 49.a člen Zakona o graditvi objektov,  in prikazati območje za določitev strank, ki se določi glede na vrsto objekta, glede na njegovo zahtevnost, velikost in druge značilnosti.   Sosed – lastnik  nepremičnine, ki neposredno meji na zemljišče, kjer bo zgrajena stanovanjska hiša, ni torej »avtomatsko« stranka v postopku, temveč je v zvezi z vašim vprašanjem vsekakor potrebno razjasniti, kdaj je bilo izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše tik ob meji parcele soseda, glede na zakonska določila in podzakonske predpise, ki so veljali v času izdaje gradbenega dovoljenja.
Preden pristojni upravni organ za gradbene zadeve izda gradbeno dovoljenja, pa mora med drugim preveriti , ali je projekt izdelan v skladu s prostorskim aktom (odmiki, soglasja in drugo) in v vsakem konkretnem postopku ugotoviti, katere osebe bi lahko sodelovale v postopku kot stranski udeleženci glede na določbe 43. člena Zakona o splošnem upravnem postopku. Ta določa, da ima pravico udeleževati se postopka tudi oseba, ki izkaže pravni interes, torej oseba, ki zatrjuje, da stopa v postopek, zaradi varstva pravnih koristi (stranski udeleženec).  V kolikor oseba, ki ji je priznan status stranke v postopku, v pisni izjavi ali na obravnavi nasprotuje gradnji oziroma izdaji gradbenega dovoljenja, mora za svoje trditve predložiti dokaze, kot to določa 65. člen ZGO-1C. Uradna oseba, ki vodi postopek izdaje gradbenega dovoljenja v takšnem primeru naloži stranki, da v postavljenem roku posreduje upravnemu  organu dokaz za svoje trditve. V kolikor stranka v postavljenem roku ne predloži zahtevanega dokaza za svoje trditve v smeri nasprotovanja pri pridobitvi gradbenega dovoljenja, jih upravni organ šteje kot nedokazane in opusti izvajanje ter ocenjevanje dokazov v tej smeri.
Ko je gradbeno dovoljenje že pravnomočno, pa lahko stranka – sosed, zahteva pri upravnem organu, ki  je izdal gradbeno dovoljenje, obnovo postopka (260. člen Zakona o splošnem upravnem postopku).