Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Vprašanje za pomoč pri diplomskem delu Natisni

21. februar 2012 ob 14:17
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Pozdravljeni,

sem Katja Šlogar in imam prošnjo s katero sem se obrnila na vas. Sem v začetku nastajanja diplomskega dela z naslovom POSTOPEK PRIDOBIVANJA GRADBENE DOKUMENTACIJE ZA GRAJENE PRVINE V VRTNARSTVU, v mojem primeru sem se odločila za rastlinjak. Predstavila bi obe možnosti za rastlinjak za katerega bi potrebovali gradbeno dovoljenja, se pravi, da spada med zahtevne oz. manj zahtevne objekte, ter rastlinjak ki gradbenega dovoljenja ne potrebuje in spada med nezahtevene objekte ( pomožno kmetijsko - gozdarski objekti ).
Zanima me celoten postopek pridobivanja gradbene dokumentacije in vse kar je povezano s tem ( stroški, čakalna doba dokumentacije, možne "pasti" na katere pozabimo,....)

Že v naprej se vam zahvaljujem za odgovor in vas lepo pozdravlajm.

--
Lp Katja


Odgovori (1)

22. februar 2012 ob 15:32
Na vaše kompleksno vprašanje ni možno odgovoriti na kratko, ker področje gradnje poleg Zakona o graditvi objektov opredeljuje tudi veliko število podzakonskih aktov, zato vam predlagamo, da se za podrobne odgovore oglasite na pristojni upravi enoti, kjer vam bomo lahko bolj natančno in konkretno odgovorili na posamična zastavljena vprašanja. V nadaljevanju pa vam podajamo bolj splošen odgovor na zastavljeno vprašanje. Kot ste že sami navedli lahko objekti po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (v nadaljevanju: Uredba) spadajo med zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte. Zahtevni, manj zahtevni in nezahtevni objekti se lahko gradijo na podlagi gradbenega dovoljenja, ki ga na zahtevo investitorja izda pristojna upravna enota. Za zahtevne in manj zahtevne objekte pridobi investitor gradbeno dovoljenje na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), pri čemer je za zahtevne objekte obvezna revizija projektne dokumentacije. Za nezahtevne objekte pa pridobi investitor gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta na podlagi določenih podatkov in prikazov (brez PGD). Za enostavni objekt ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja. Pri vseh predvidenih gradnjah pa je treba na pristojni občini najprej preveriti, če je gradnja skladna s prostorskim aktom, ki velja za področje predvidene gradnje. Po Uredbi je rastlinjak enostaven objekt, če je namenjen gojenju rastlin neposredno na kmetijskem zemljišču v izvedbi tunela, to je nadkritega prostora, ki ima točkovno temeljenje ali sidra ter na loke napeto folijo.Po Uredbi je rastlinjak nezahteven objekt, če je nadkrit, zaprt, enoetažen in pritličen objekt za gojenje rastlin, ki ima lahko montažno in prosojno plastično ali stekleno kritino na montažni konstrukciji, postavljeni na montažne točkovne temelje, ter prosojne stranske stene, kar se po prenehanju gojenja kmetijskih rastlin lahko odstrani, tako, da na zemljišču ni sledov takšnega objekta in je višina najvišje točke največ 3 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom.Pri gradnji enostavnih in nezahtevnih objektov je treba upoštevati tudi določilo, da takšni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke, in, če leži zemljišče, na katerem naj bi bil zgrajen nezahtevni ali enostavni objekt, na območju varovalnega pasu gospodarske javne infrastrukture ali na varovanem območju, mora investitor pred začetkom gradnje pridobiti pisno soglasje pristojnega organa oziroma službe. Če pa želimo graditi rastlinjak, ki ga glede na navedena opisa ne moremo uvrstiti med enostavne ali nezahtevne objekte, lahko spada med manj zahtevne ali zahtevne objekte. Pred izdajo gradbenega dovoljenja za zahteven ali manj zahteven objekt pa mora upravni organ preveriti: ali je projekt izdelan v skladu s prostorskim aktom, ali je projekt izdelala pravna oz. fizična oseba, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje ter ali odgovorni projektant izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta, ali so k predvideni gradnji pridobljena vsa soglasja, ali ima projekt predpisane sestavine in ali je bila opravljena revizija projektne dokumentacije v primeru zahtevnega objekta, ali so plačane dajatve in prispevki (komunalni prispevek, odškodnina zaradi nedovoljenega posega v prostor, odškodnina zaradi spremembe kmetijskega zemljišča, taksa, …), ali ima investitor pravico graditi in ali iz projekta izhaja, da bo zagotovljena minimalna komunalna oskrba objekta. Za odgovore glede postopka pridobivanja gradbene dokumentacije in vsega kar je povezano s tem (stroški in čakalna doba dokumentacije) se morate obrniti na projektanta, podatke glede skladnosti predvidene gradnje s prostorskimi akti boste pridobili na pristojni občini, glede postopka pridobitve gradbenega dovoljenja in z njim povezanih vprašanj pa na upravni enoti.