Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Pritožba v zvezi z izdajo gradbenega dovoljenja Natisni

06. april 2012 ob 10:57
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Zanima me, ali mora upravni uslužbenec upoštevati pritožbo zoper izdajo gradbenega dovoljenja, ki je vložena po vložitvi vloge za izdajo gradbenega dovoljenja tudi v primeru, ko je pritožba vložena še preden se izda gradbeno dovoljenje?

Lepo pozdravljeni.


Odgovori (1)

11. april 2012 ob 12:14
Pravica do pritožbe je urejena že v Temeljnih načelih Zakona o splošnem upravnem postopku in sicer je v 13.členu določeno, da ima stranka zoper odločbo izdano na prvi stopnji pravico pritožbe in da je samo z zakonom mogoče predpisati, da v posameznih upravnih stvareh ni dovoljena pritožba. Izjema pravice do pritožbe zoper odločbo še preden jo organ izda, je samo možnost pritožbe pod pogoji iz navedenega zakona, če organ prve stopnje ni izdal odločbo o njeni zahtevi v določenem roku. V tem primeru gre za pritožbo na molk organa, kar pomeni, da če pristojni organ, zoper katerega odločbo je dovoljena pritožba, ne izda odločbe in je ne vroči stranki v predpisanem roku, ima stranka pravico do pritožbe, kot da bi bil njen zahtevek zavrnjen. Organ ima predpisan rok  za odločitev in izdajo odločbe , ki je 60 dni od dneva popolnosti vloge ( ne od vložitve vloge ) , če gre za posebni ugotovitveni postopek in 30 dni od dneva popolnosti vloge, če gre za skrajšani ugotovitveni postopek, razen če poseben predpis - zakon ne določa drugačnega roka ( npr. v denacionalizacijskih postopkih je rok za odločitev bistveno daljši ).
Zoper gradbeno dovoljenje, ki ni izdano, se torej ne morete pritožiti, razen če gre za molk organa , kar pomeni, da organ od vložitve vloge ni opravil nobenega  od dejanj ( poziv na dopolnitev vloge, razpis ustne obravnave in drugo ) , ki so potrebna za pravilno in zakonito odločitev o zadevi, torej potrebni za izdajo gradbenega dovoljenja