Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Vrtna uta Natisni

12. april 2012 ob 09:54
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Pozdravljeni!

Zanima me kakšna je največja možna velikost vrtne ute (lesene) brez kakršnega koli gradbenega dovoljenja. Uta bi se nahajala zraven na novo zgrajenega stanovanjskega objekta na parceli. Torej max. višina in tloris.

Hvala, lp


Odgovori (1)

12. april 2012 ob 11:33
Brez gradbenega dovoljenja lahko po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost gradite le enostavne objekte. Med enostavne objekte za lastne potrebe, ki so lahko zgrajeni le na zemljiških parcelah, ki pripadajo stavbi, h kateri se gradijo in ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke, spada glede na vaš opis objekta, ki ga želite postaviti, enoetažni pritlični objekt s tlorisno površino do 4 m2 in višino najvišje točke največ 2 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom. Po navedeni uredbi se objekt šteje za enostavni objekt, če so skupaj izpolnjeni naslednji pogoji: da je v tej uredbi objekt izrecno določen kot enostavni objekt, da ima investitor pravico graditi na zemljišču, na katerem namerava zgraditi objekt, da gradnja objekta ni v nasprotju s prostorskimi akti in da so upoštevani vsi pogoji in zahteve za gradnjo enostavnega objekta, določeni s to uredbo. Skladnost s prostorskim aktom, ki velja za področje predvidene gradnje, preverite na pristojni občini, če pa leži zemljišče, na katerem naj bi bil zgrajen enostavni objekt na območju varovalnega pasu ali na varovanem območju, morate pred začetkom gradnje takšnega objekta pridobiti pisno soglasje pristojnega organa oziroma službe.