Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Postavitev montažnega objekta Natisni

17. april 2012 ob 08:26
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Ali je za postavitev manjšega montažnega objekta (6m x 2,5m) v zvezi s katerim ne bo nobenega betoniranja, torej ne bo betonske plošče, ne betonskih nosilcev, ne betonskih stebrov, potrebno kakršnokoli dovoljenje?

LP


Odgovori (1)

19. april 2012 ob 11:55
Na vaše vprašanje vam ne moremo natančno odgovoriti, ker niste navedli za kakšno namembnost gre pri objektu in kje ga nameravate postaviti.
Po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost lahko spadajo objekti med: enostavne objekte, za katere ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, nezahtevne objekte, za katere morate pridobiti gradbeno dovoljenje in sicer na podlagi določenih podatkov in prikazov, manj zahtevne objekte, za katere pridobite gradbeno dovoljenje na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in zahtevne objekte, za katere pridobite gradbeno dovoljenje na podlagi revidiranega PGD.
Pred vsakim posegom v prostor mora investitor najprej na pristojni občini preveriti, če je nameravana gradnja oziroma postavitev objekta skladna s prostorskim aktom.
Glede na navedeno velikost vašega objekta in ob ustrezni namembnosti, bi takšen objekt verjetno lahko uvrstili med nezahtevne ali enostavne objekte, zato vam v nadaljevanju posredujemo nekaj podatkov glede gradnje tovrstnih objektov.
Po navedeni uredbi se enostavni in nezahtevni objekti delijo v več skupin (objekti za lastne potrebe, pomožni infrastrukturni objekti, pomožni kmetijsko gozdarski objekti, začasni objekti, …). Objekt lahko spada med enostavne in nezahtevne objekte, če ga lahko po namembnosti in velikosti, ki je v navedeni uredbi natančno določena, uvrstimo med te.
Pri enostavnih in nezahtevnih objektih so po navedeni uredbi določene tudi skupne zahteve, ki jih mora investitor izpolniti, da lahko takšen objekt postavi, so pa glede na vrsto objekta v delih različne (npr. nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske infrastrukture, pred začetkom gradnje nezahtevnega ali enostavnega objekta mora investitor pridobiti pisno soglasje pristojnega organa oziroma službe, če leži zemljišče predvidene gradnje objekta v varovalnem pasu oziroma varovanem območju, objekti za lastne potrebe so lahko zgrajeni le na zemljiških parcelah, ki pripadajo stavbi, h kateri se gradijo, začasne objekte je treba odstraniti najpozneje v šestih mesecih od začetka gradnje, …).
Če želite še kakšna dodatna pojasnila, nam prosim posredujte več podatkov o nameravani gradnji.