Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Zavržena pritožba Natisni

26. junij 2012 ob 08:14


Prosim za odgovor na vprašanje, ali se lahko pritožba zoper upravno odločbo zavrže že samo zaradi tega, ker se v vlogi za priznanje lastnosti stranke ne znaš kot pravni laik sklicevati na konkretne zakone in predpise na podlagi katerih uveljavljaš pravni interes ali pa se lahko natančno opiše situacija in s tem dokazuješ svojo pravno in osebno korist?
Ali je možno v tem primeru tudi, da upravni organ pozove pritožnika, da dopolni svojo vlogo za priznanje lastnosti stranke?

Namreč v 142. členu Zakona o splošnem upravnem postopku piše:
(2)Oseba, ki zahteva udeležbo v postopku, mora v svoji vlogi določno navesti, v čem je njen pravni interes, in, če je mogoče, predložiti tudi dokaze.
Ali to pomeni tudi sklicevanje na zakone in predpise?

Lep pozdrav.


Odgovori (1)

26. junij 2012 ob 13:02

Vaše vprašanje v bistvu sestoji iz treh vprašanj.

1. Ali se lahko pritožba zoper upravno odločbo zavrže že samo zaradi tega, ker se v vlogi za priznanje lastnosti stranke ne znaš kot pravni laik sklicevati na konkretne zakone in predpise, na podlagi katerih uveljavljaš pravni interes?

?

Pravica do pritožbe je zajamčena po 25. členu Ustave RS (Ur.l. RS, štev. 331/1991 in spremembe) za varstvo pravic in zakonitosti v upravnem postopku in je tudi eno izmed temeljnih načel splošnega upravnega postopka, ki jo opredeljuje v 13 členu ZUP (uradni list RS, štev. 24/06-UPB2, 126/07, 65/08 in 8/2010). ZUP v 240. členu nalaga delo organu prve stopnje v zvezi s pritožbo, ko v 1 odst. določa, da organ prve stopnje po prejemu pritožbe le-to preizkusi v smislu, ali je pritožba dovoljena in pravočasna in ali jo je vložila upravičena oseba. Če pritožba ni dovoljena, če je prepozna ali če jo je vložila neupravičena oseba, jo organ prve stopnje zavrže s sklepom, izključno in samo v teh primerih. Zoper sklep, s katerim je bila pritožba zavržena, ima stranka pravico pritožbe.

2. Ali je možno, da upravni organ pozove pritožnika, da dopolni vlogo za priznanje statusa stranke?

66. člen ZUP določa, da mora biti vloga razumljiva in vsebovati vse, kar je potrebno, da jo organ lahko obravnava., Če organ prejme vlogo, ki je nepopolna ali nerazumljiva, je samo zaradi tega ni mogoče zavreči. Upravni organ mora v roku petih delovnih dni od vložnika zahtevati, da odpravi pomanjkljivosti (67. člen ZUP). Zahteva v obliki dopisa, s katero uradna oseba pozove stranko k dopolnitvi mora vsebovati:

- natančno navedbo pomanjkljivosti vloge ter tudi sam način, na katerega je mogoče le-te pomanjkljivosti odpraviti;

- rok, v katerem mora stranka pomanjkljivosti odpraviti,

- opozorilo o vseh možnih posledicah (ne)odprave omenjenih pomanjkljivosti.

3. Ali določba 142. člena ZUP, ki določa, da oseba, ki zahteva udeležbo v postopku, mora v svoji vlogi določno navesti, v čem je njen pravni interes, in, če je mogoče, predložiti tudi dokaze, pomeni tudi sklicevanje na zakone in predpise?

Organ mora ves čas med postopkom po uradni dolžnosti skrbeti za to, da so v postopku udeleženi vsi, na katerih pravice in pravne koristi bi lahko vplivala odločba (44. člen ZUP), zato je dolžan vsakogar, za katerega meni, da mu pripada položaj stranke ali stranskega udeleženca (tj. stranke v širšem smislu), povabiti, naj vstopi v postopek in se ga udeležuje za varstvo svojega pravnega interesa. Pravni interes ima po 43. členu ZUP oseba, ki zatrjuje, da vstopa v postopek zaradi varstva svojih pravnih koristi (stranski udeleženec). Pravna korist je neposredna, na zakon ali drug predpis oprta osebna korist. Med stranskim udeležencem in konkretno upravno zadevo mora obstajati določeno razmerje, ki ga vzpostavlja materialno pravo, slednje tudi določa, kdo in v katerih primerih ima pravno korist.Korist je osebna, če se nanaša neposredno na osebo, ki jo uveljavlja, in neposredna, če gre za sedanjo korist v upravnem postopku, ne pa na morebitno ali bodočo korist. Oseba, ki zahteva udeležbo v postopku, mora v svoji vlogi navesti, v čem je njen pravni interes in če je mogoče, predložiti tudi dokaze.