Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Izvršljivost odločbe izdane v upravnem postopku Natisni

09. julij 2012 ob 10:40


Spoštovani!

Prosim za odgovore na naslednja vprašanja:

- Kdaj postane izvršljiva odločba izdana v upravnem postopku v kateri ne piše, da pritožba ni dovoljena in v kateri ne piše, da pritožba ne zadrži izvršitve? Ali je pri določanju datuma izvršljivosti pogoj, da odločbo prejme vlagatelj vloge?

- Kdaj postane izvršljiva odločba izdana v upravnem postopku v kateri ne piše, da pritožba ni dovoljena in v kateri ne piše, da pritožba ne zadrži izvršitve, vendar pa je bila pred potekom 15 dni po izdaji odločbe vložena pritožba, ki pa je bila zavržena s sklepom? Ali je pri določanju datuma izvršljivosti pogoj, da sklep o zavrženju pritožbe prejme poleg vlagatelja vloge tudi pritožnik ali je dovolj, da jo prejme vlagatelj vloge?

S spoštovanjem.


Odgovori (1)

10. julij 2012 ob 10:31

213. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005, 105/2006 – ZUS-1, 126/2007, 65/2008 in 8/2010-v nadaljnjem besedilu: ZUP)  določa, da mora biti v izreku navedeno, da pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. Iz vašega vprašanja lahko sklepamo, da v izreku odločbe, ni bilo določeno, da pritožba ne zadrži izvršitve odločbe, zato se določa izvršljivost skladno s 224. členom ZUP. Roki za pritožbo začnejo teči z dnem, ko je stranki oz. strankam vročena odločba oziroma, ko se po ZUP-u šteje, da ji ali jim je bila vročena.

Če je bila zoper odločbo organa prve stopnje vložena pravočasna pritožba po upravičeni osebi, postane odločba dokončna in izvršljiva z vročitvijo organa druge stopnje, s katero je bila pritožba zavrnjena.

V primeru, da je bil  izdan sklep o zavrženju, mora biti vročen tudi pritožniku.

V 224.a  členu ZUP je dana stranki oz, strankam tudi pravica do odpovedi pritožbi.