Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

gradbeno, lokacijsko Natisni

14. april 2010 ob 08:03
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


l.1991 sem podedovala nekaj zemlje, na kateri je stalo gosp.poslopje 7x6m, ki je bilo vrisano v ZK leta 1988, kar je storil oče kot prejšni lastnik. Poslopje in zemlja sta označena kot kmetijsko zemljišče, z novim prostorskim planom pa menda pridobi spremembo v stavbno zemljišče. Leta 1992 sem želela pridobiti dovoljenje za gradnjo na tem poslopju, vendar zardi tega, ker gre za kmetijsko zemljišče, le tega nisem mogla, sem pa pridobila dovoljenje za "priglasitev del: fasada, okna, vrata, notranja oprema.
Kasneje sem skušala sprmemebo namembnosti v stanovanjsko hišo, kar je to dejansko z leti tudi postala, a nisem uspela. Ker ne želim imeti zadeve neurejene ( to me že leta zelo tišči ), bi sedaj, ko bo zemljiče imelo status stavbnega, zadevo legalizirala.
kakšen je postopek in kakšen strošek to predstavlja, saj sem nedovoljeno razširila hišo še z garažo in zimskim vrtom.
Pričakujem vaš cenjeni odgovor.
S spoštljivimi pozdravi, Meta


Odgovori (1)

14. april 2010 ob 09:55
Spoštovana ga. Meta.
 

Za že izvedeno spremembo namembnosti gospodarskega poslopja v stanovanjsko hišo in dozidavo si morate pridobiti gradbeno dovoljenje za legalizacijo navedenega objekta, ki ga izda pristojna upravna enota.

Upravni organ mora v postopku izdaje gradbenega dovoljenja med drugim preveriti, ali je projekt za izdajo gradbenega dovoljenja izdelan v skladu s prostorskim aktom, ki velja za področje posega.

Po vašem opisu sodeč, obstoječ prostorski akt občine takšnega posega trenutno še ne omogoča, zato boste lahko pridobili gradbeno dovoljenje za svoj objekt takrat, ko bo sprejet nov prostorski akt, ki bo takšen poseg omogočal. Prostorske izvedbene akte sprejemajo na svojem področju pristojne občine, zato morate na občini najprej preveriti ali bo spremenjen oziroma nov prostorski akt, ki bo veljal za območje, kjer se nahaja vaš objekt,  takšno vrsto posegov sploh omogočal.

Sicer se pa zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja vloži na pristojni upravni enoti, k zahtevi pa je treba priložiti najmanj dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, druge listine, če tako določa zakon in dokazilo o pravici graditi, če ta pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo.

Glede stroška, ki ga boste imeli s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za vaš objekt, pa vam ne moremo podati natančnega odgovora, ker bo strošek predstavljala izdelava projekta, plačilo vseh prispevkov in dajatev in sam postopek izdaje gradbenega dovoljenja. Strošek izdaje gradbenega dovoljenja predstavlja takso za vlogo, ki znaša 3, 55 EUR, takso za gradbeno dovoljenje, ki je odvisna od vrednosti objekta, takso za ogled, ki znaša 28,36 EUR. Pri legalizaciji posega pa se v postopku izdaje gradbenega dovoljenja odmeri nadomestilo za nedovoljen poseg v prostor po Uredbi o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila (Uradni list RS, št. 33/2003 in št. 79/09). Ker ta uredba določa kriterije za vrednotenje prostora, kjer je poseg izveden in glede na njegove značilnosti ter način plačila, vam natančnega zneska za vaš primer ne moremo posredovati.
Naj na koncu povzamem, da boste svoj objekt lahko legalizirali, ko bo pristojna občina za obravnavano območje sprejela prostorski akt, ki bo takšen poseg omogočal.
 S pozdravi.
 Konrad Gologranc
vodja Oddelka za okolje in prostor