Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Socialna pomoč Natisni

14. april 2010 ob 08:06


Kdaj imam pravico do socialne pomoči in kako jo pridobim?


Odgovori (1)

14. april 2010 ob 15:46
 

Spoštovani !

Posredujemo vam odgovor na vprašanje kdaj in kako priti do denarno socialne pmoči.

Kdor si ne more preživetja zagotoviti sam z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov oziroma z nadomestili ali prejemki po drugih predpisih ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, ali na drug način, ima pravico do denarne socialne pomoči v višini in pod pogoji, določenimi s tem zakonom.

Do denarne socialne pomoči so upravičene osebe, ki si zase in za svoje družinske člane sredstev v višini minimalnega dohodka ne morejo zagotoviti iz razlogov, na katere niso mogle oziroma ne morejo vplivati, in so uveljavljale pravico do denarnih prejemkov po drugih predpisih in pravico do oprostitev in olajšav po tem zakonu ter izpolnjujejo druge pogoje po tem zakonu.

Vloga se vloži na predpisanem obrazcu, ki se pridobi na internetu ali na Centru za socialno delo osebno na uradne ure ali po pošti.