Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Evidenca izdanih gradbenih dovoljenj Natisni

26. november 2012 ob 13:25
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Spoštovani.

Ali so izdana gradbena dovoljenja (GD) javne listine?
Če da, ali se to nanaša samo na odločbo o GD, ali tudi na sestavne dele, kot je vsebina projektne dokumentacije?
Pod kakšnimi pogoji je možen vpogled v odločbo o izdanem GD ter pod kakšnimi pogoji je možen vpogled v vsebino pripadajoče projektne dokumentacije?

Hvala za odgovor.


Odgovori (1)

27. november 2012 ob 12:12
Zakon o splošnem upravnem postopku v 1.odstavku 169.člena določa, da  listina, ki jo v predpisani obliki izda državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnih pooblastil, v mejah svojih pristojnosti, dokazuje tisto , kar se v njej potrjuje ali določa  in to poimenuje javna listina. Izhajajoč iz te definicije ZUP je torej gradbeno dovoljenje javna listina. Gradbeno dovoljenje je hkrati tudi informacija javnega značaja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, ki v 2.členu določa, da je informacija javnega značaja listina, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja in drugo, in ki jo je izdelal organ sam ali pridobil od drugih oseb. Tako je gradbeno dovoljenje tudi informacija javnega značaja, razen v tistem delu, v katerem so zaradi Zakona o varstvu osebnih podatkov, varovane navedbe, ki se nanašajo na fizične osebe.
Zakon o splošnem upravnem postopku pa predpisuje tudi postopek za vpogled v samo zadevo, v obsegu katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Pri zahtevi za vpogled v zadevo upravni organ  presoja, ali oseba, ki zahteva vpogled v zadevo varuje kakšno svojo pravno korist ( ne javno korist ) in tako presoja ali je oseba upravičena opraviti vpogled v zadevo in se seznaniti tudi z samo vsebino projektne dokumentacije.
Če povzamemo, je torej potrebno razlikovati med gradbenim dovoljenjem kot javno listino in informacijo javnega značaja in med pojmom vpogleda v zadevo, pod katerim pa se presoja utemeljenost zahteve za vpogled v zadevo v obsegu izkazane pravne koristi posameznika. Tako je bistven element razlikovanja v tem, da je informacija javnega značaja dostopna vsakomur, ki to zahteva in mu ni potrebno utemeljevati, zakaj listino zahteva, medtem, ko mora pri zahtevi za vpogled v zadevo izkazati svojo pravno korist, ki naj bi jo z vpogledom v zadevo varoval.