Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Veteranski dodatek Natisni

06. december 2012 ob 14:52


Spoštovani,
cenzus za pridobitev veteranskega dodatka znaša 497,15€. Kaj vse zajema ta znesek oz. kako si naj izračunam cenzus? Katera dokazila je potrebno podati pri vlogi? Ali se 30 letni otrok, ki ni zaposlen in živi v istem gospodinjstvu šteje kot družinski član?

Lep pozdrav, SP


Odgovori (1)

07. december 2012 ob 10:10
Veteranski dodatek je enak osnovi, če upravičenec in njegovi družinski člani nimajo prejemkov, ki bi vplivali na višino veteranskega dodatka, sicer pa razliki med deležem prejemkov na družinskega člana in osnovo, vendar ne more znašati manj kot 10% osnove (osnova 497,15€).

Za prejemke se štejejo dohodki in prejemki, ki jih oseba iz prejšnjega odstavka redno prejema v denarju ali v naravi.
Upoštevajo se tako dohodki in prejemki, ki so viri dohodnine, kot tudi osebni prejemki, ki niso obdavčljivi, razen dodatka za pomoč in postrežbo, prejemkov iz naslova rejnine ter oskrbe v tuji družini in otroškega dodatka.

Prejemki se upoštevajo v neto zneskih iz decembra preteklega leta. Plača upravičenca, zakonca in vzdrževanih družinskih članov se upošteva v povprečnem neto mesečnem znesku iz preteklega leta. Letni katastrski dohodek se upošteva v višini iz preteklega leta .
Vzdrževani družinski člani po tem zakonu so ob pogojih, da so nezmožni za delo, da živijo z upravičencem v skupnem gospodinjstvu in da jih ta preživlja, ker nimajo lastnih prejemkov, ali so njihovi prejemki nižji od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo iz decembra preteklega leta, otroci, posvojenci, pastorki, vnuki brez staršev ali, če so starši trajno popolnoma nezmožni za delo, starši, očim, mačeha in posvojitelj. Kot vzdrževani družinski člani se štejejo otroci  - do dopolnjenega 15. leta starosti, oziroma če se šolajo, do konca predpisanega rednega šolanja, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti, izjemoma pa tudi do dopolnjenega 27. leta starosti, če imajo status študenta, če pa so popolnoma nezmožni za delo, dokler takšna nezmožnost traja, in če je nezmožnost nastala pred dopolnjenim 15. letom starosti oziroma pred koncem rednega šolanja.