Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Turistična kmetija Natisni

31. marec 2010 ob 12:03


Kako se pridobi status turistične kmetije? Kdo je pristojen in katera dovoljenja je potrebno pridobiti ter kakšni so stroški?


Odgovori (1)

31. marec 2010 ob 12:40

Pogoje za opravljanje turistične dejavnosti na kmetiji opredeljujejo Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) in Zakon o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07) ter podzakonski predpisi, ki določajo minimalne tehnične pogoje in minimalni obseg storitev za opravljanje turistične dejavnosti na kmetiji, pogoje glede kategorizacije turističnih kmetij z nastanitvijo, sanitarno zdravstvene pogoje za prostore, opremo, naprave in osebe ter veterinarske pogoje za proizvodno živil živalskega izvora. Oblike turistične dejavnosti na kmetiji se delijo na gostinsko (kmetija z nastanitvijo, izletniška kmetija, vinotoč, osmica in planšarija) in negostinsko dejavnost (ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vpreženimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice in sedežnice, oddajanje športnih rekvizitov, oddajanje površin za piknike).

Glede na vrsto dejavnosti, ki se opravlja na turistični kmetiji, so odvisni pogoji, ki jih nosilec dejavnosti mora izpolnjevati pred pričetkom opravljanja dejavnosti.

Nosilec, ki želi opravljati turistično dejavnost na kmetiji, kot dopolnilno dejavnost na kmetiji, mora vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji na pristojno upravno enoto. Za opravljanje vsake nove dopolnilne dejavnosti je potrebno pridobiti dovoljenje pristojne upravne enote. Vsako spremembo, ki se nanaša na vsebino vloge in prenehanje izvajanja teh dejavnosti, mora nosilec dejavnosti sporočiti pristojni upravni enoti v roku 30 dni od nastanka spremembe.

Gostinsko turistično dejavnost na kmetiji lahko opravlja tudi samostojni podjetnik ali gospodarska družba, ki mora biti registriran-a za opravljanje te dejavnosti in izpolnjevati vse pogoje, ki jih glede obsega in pogojev opravljanja dejavnosti določajo predpisi, ki urejajo opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.