Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Zastaranje kaznivega dejanja Natisni

31. maj 2010 ob 09:07
Področje: Kriminaliteta  |  Ureja: Policijska uprava Celje


Pozdravljeni!

Zanimam se, koliko časa od nastanka mora preteči, da storjeno kaznivo dejanje zastara. Ali drži, če se ve, da je kaznivo dejanje nastalo pred petimi leti, da se po poteku tega časa ne preganja več.


Odgovori (1)

09. junij 2010 ob 13:57

Spoštovani,

 Zastaranje kaznivega dejanja določa Kazenski zakonik-1, ki velja od 1.11.2008 dalje. Način in roki zastaranja je določen v XI. Poglavju in se glasi: ZASTARANJEZastaranje kazenskega pregona90. člen(1) Če ni v tem zakoniku drugače določeno, kazenski pregon ni več dovoljen, če je poteklo: 1) petdeset let od storitve kaznivega dejanja, za katero se sme po zakonu izreči zapor tridesetih let, razen če ni nezastarljivo kaznivo dejanje; 2) trideset let od storitve kaznivega dejanja, za katero se sme po zakonu izreči zapor nad deset let; 3) dvajset let od storitve kaznivega dejanja, za katero se sme po zakonu izreči zapor nad pet let; 4) deset let od storitve kaznivega dejanja, za katero se sme po zakonu izreči zapor nad eno leto; 5) šest let od storitve kaznivega dejanja, za katero se sme po zakonu izreči zapor do enega leta ali denarna kazen. (2) Če je za kaznivo dejanje predpisanih več kazni, se zastaralni rok določi po najhujši predpisani kazni. (3) Ne glede na prvi odstavek tega člena pri kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost in kaznivih dejanjih zoper zakonsko zvezo, družino in mladino, storjenih proti mladoletni osebi, začne rok za zastaranje kazenskega pregona teči od polnoletnosti oškodovanca.Tek in pretrganje zastaranja kazenskega pregona91. člen(1) Zastaranje kazenskega pregona se začne tistega dne, ko je bilo kaznivo dejanje storjeno. (2) Če je pravnomočna sodba v postopku za izredno pravno sredstvo razveljavljena, je v novem sojenju zastaralni rok dve leti od razveljavitve pravnomočne sodbe. (3) Zastaranje ne teče v času, ko se po zakonu pregon ne sme začeti ali nadaljevati ali ko je storilec nedosegljiv za državne organe. (4) Zastaranje se pretrga, če storilec v času, ko teče zastaralni rok, stori enako hudo ali hujše kaznivo dejanje, po pretrganju pa začne zastaranje znova teči.Zastaranje izvršitve kazni92. členČe ni v tem zakoniku drugače določeno, se izrečena kazen ne sme več izvršiti, ko je poteklo: 1) petindvajset let od obsodbe na trideset let zapora, razen če ni nezastarljivo kaznivo dejanje; 2) petnajst let od obsodbe na zapor nad deset let; 3) deset let od obsodbe na zapor nad pet let; 4) pet let od obsodbe na zapor nad eno leto; 5) tri leta od obsodbe na zapor do enega leta ali na denarno kazen.Zastaranje izvršitve stranskih kazni in varnostnih ukrepov93. člen(1) Izvršitev denarne kazni kot stranske kazni zastara, ko potečeta dve leti od pravnomočnosti sodbe, s katero je bila ta kazen izrečena. (2) Izvršitev prepovedi vožnje motornega vozila kot stranske kazni zastara, ko zastara glavna kazen. (3) Izvršitev varnostnih ukrepov odvzema vozniškega dovoljenja in odvzema predmetov zastara, ko potečejo tri leta od pravnomočnosti odločbe, s katero sta bila ta dva ukrepa izrečena. (4) Izvršitev varnostnega ukrepa prepovedi opravljanja poklica zastara, ko poteče čas, za katerega je bil ukrep izrečen.Tek in prekinitev zastaranja94. člen(1) Zastaranje izvršitve kazni se začne tistega dne, ko postane sodba pravnomočna; če je pogojna obsodba preklicana, pa tistega dne, ko postane pravnomočna odločba o preklicu. (2) Zastaranje ne teče v času, ko se po zakonu kazen ne sme izvršiti. (3) Zastaranje izvršitve kazni zapora preneha teči z dnem nastopa kazni. Če obsojenec pobegne s prestajanja kazni, izvršitev preostanka kazni ne zastara. (4) Drugi odstavek tega člena velja tudi za zastaranje varnostnih ukrepov.Nezastarljivost kaznivih dejanj95. člen(1) Kazenski pregon in izvršitev kazni ne zastarata za kazniva dejanja, za katera se sme po tem zakoniku izreči kazen dosmrtnega zapora, za kazniva dejanja iz 100. do 105. člena tega zakonika in tudi ne za tista kazniva dejanja, za katera po mednarodnih pogodbah zastaranje ni mogoče.

(2) Izvršitev kazni dosmrtnega zapora ne zastara.

Lep pozdrav, 

Milena Trbulin

Tikovna predstavnica Policijske uprave Celje