Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Podpis nove pogodbe Natisni

10. februar 2014 ob 14:15
Področje: Razno  |  Ureja: Upravna enota Celje


Sopštovani!

Zaposlena sem v podjetju ..... in sem bila obveščena, da naj bi jutri v podjetju podpisala novo zaposlitveno pogodbo, saj ste mi priznali invalidnost III. kategorije ter zmožnost za delo-pomočnik v poslovalnici z omejitzvijo-pretežno delo na blagajni- v polnem delavnem času, to je 25 ur tedensko. Tudi stara pogodba , ki sem jo imela do sedaj
obsega 25 ur na teden. Zame se bo spremenilo le to, da ne bom delala težja fizična dele.Zanima pa me naslednje, in sicer najbrž mi bojo zaradi lažjega dela zmanjšali plačo, pin Vas prosim,če mi poveste ali lahko podpišem tako pogodbo in, če je to zakonito, saj bom finančno šibkejša. Najlepše se vam zahvaljujem za odgovor,


Odgovori (1)

12. februar 2014 ob 08:57
 Problematiko podpisa nove pogodbe o zaposlitvi( tudi aneksa k pogodbi) ,kot ste jo na kratko opisala v dopisu, ureja Zakon o delovnih razmerjih v členu:
 91. člen
(odpoved s ponudbo nove pogodbe)
(1) Če delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti in delavcu istočasno ponudi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi, se uporabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na redno odpoved pogodbe o zaposlitvi.
(2) Če delavec sprejme ponudbo delodajalca po prejšnjem odstavku, mora skleniti novo pogodbo o zaposlitvi v roku 15 dni od prejema pisne ponudbe.
(3) Če delavec v primeru iz prejšnjega odstavka sprejme ponudbo delodajalca za ustrezno zaposlitev za nedoločen čas, nima pravice do odpravnine, obdrži pa pravico do pravnega varstva pred pristojnim sodiščem, kot v drugih primerih redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V primeru ugotovitve nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi se šteje, da je bila nova pogodba sklenjena pod razveznim pogojem.
(4) Če delavec ne sprejme ponudbe delodajalca za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za ustrezno zaposlitev in za nedoločen čas ter mu preneha delovno razmerje, nima pravice do odpravnine po 108. členu tega zakona.
(5) Ustrezna zaposlitev je zaposlitev, za katero se zahteva enaka vrsta in raven izobrazbe, kot se je zahtevala za opravljanje dela, za katero je imel delavec sklenjeno prejšnjo pogodbo o zaposlitvi, in za delovni čas, kot je bil dogovorjen po prejšnji pogodbi o zaposlitvi, ter kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri ure vožnje v obe smeri z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim prevozom delodajalca od kraja bivanja delavca.
(6) V primeru, ko delavec sprejme neustrezno novo zaposlitev, ima pravico do sorazmernega dela odpravnine v višini, ki jo dogovori z delodajalcem.
(7) Če delodajalec delavcu ne ponudi sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi, mora ob začetku teka
odpovednega roka obvestiti zavod za zaposlovanje o odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu.
SKLEP:
Iz opisa problematike sklepam, da vam bodo v družbi predlagali podpis nove pogodbe, brez odpovedi prejšnje. V tem primeru niste dolžna ničesar podpisati in tudi ne bo posledic za vas. Seveda pa bo moral delodajalec v takem primeru odreagirati z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, ker vam mora po zakonu o pokojninsko in invalidskem zavarovanju  ponuditi drugo ustrezno delo po odločbi o vaši invalidnosti. O ustreznosti  vašega novega delovnega mesta bi moral delodajalec pridobiti mnenje invalidske komisije- kar se tiče vaše zdravstvene sposobnost.
Drugo vprašanje pa je ustrezna zaposlitev, kot jo opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih-ZDR-1 v 91.čl..
Ko vam delodajalec odpoveduje staro pogodbo o zaposlitvi s ponudbo nove in je ta ustrezna, pa ima nepodpis takšne ustrezne pogodbe o zaposlitvi kot posledico tudi prekinitev pogodbe o zaposlitvi brez pravice do nadomestila na zavodu za zaposlovanje
ZATO VAM PREDLAGAM, DA PODPIŠETE NOVO POGODBO O ZAPOSLITVI, ZLASTI ŠE V PRIMERU, DA VAM DELODAJALEC PONUJA UTREZNO ZAPOSLITEV- glej 5. odstavek zgoraj navedenega člena. Plača v tem primeru ni nujno , da je enaka. Seveda pa ta  nova plača tudi ne more biti bistveno nižja kot stara, saj se zahteva pri institutu ustrezna zaposlitev da  je to  zaposlitev, za katero se zahteva enaka vrsta in raven izobrazbe, kot se je zahtevala za opravljanje dela, za katero je imel delavec sklenjeno prejšnjo pogodbo o zaposlitvi, in za delovni čas, kot je bil dogovorjen po prejšnji pogodbi o zaposlitvi.
To nihanje plače v je odvisno od tarifnega razreda, v katero je razvrščeno vaše delovno mesto in glede na vaš dopis sklepam, da delate v dejavnosti trgovine. Zato vam predlagam, da si ogledate KP za dejavnost trgovine, zlasti tarifno prilogo in boste tako videli razpone osnovne plače po tarifnih razredih..
To ustreznost boste najlažje opredelili, če boste primerjali star opis delovnega mesta z novim opisom: glejte zahtevano izobrazbo, raven in razvrstitev delovnega mesta v tarifni razred. NPR. če se zahteva za staro delovno mesto IV. stopnje izobrazbo in za novo delovno mesto tudi , potem bo nova pogodba o zaposlitvi ustrezna , če gre za enak  delovni čas ( 25-25 ali za ustrezen delovni čas glede na invalidnost) in oddaljenost delovnega mesta.
Lep pozdrav !
 

Odgovor pripravil:

Milan Lešnik
Inšpektor za delo
 
                                    

Vodja enote in inšpektorica - svetnica

Lidija Korat