Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Nadzor nad serviserji gasilnih aparatov Natisni

16. julij 2014 ob 16:58


Zanima me, kdo opravlja nadzor nad serviserji gasilnih aparatov.
Namreč na lastne oči je bilo videno, da je serviser nesel iz večstanovanjske stavbe gasilni aparat v kombi, ker pa je slučajno pustil vrata odprta, se je videlo, da je gasilni aparat samo obrisal in ga je potem takoj nesel nazaj v stavbo.

Lep pozdrav.


Odgovori (1)

27. februar 2015 ob 11:22

Nadzor nad serviserji gasilnih aparatov izvaja IRSVNDN – Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na osnovi 40. Člena Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz – D, Ur . list RS št.: 3/07 – UPB1, 9/11 in 82/2012 ). Serviser si mora pred pričetkom izvajanja del pridobiti Pooblastilo za servisiranje gasilnikov s strani URSZR – Uprave za zaščito in reševanje. Na pooblastilu je navedeno kdo izvaja servisiranje in katere tipe gasilnikov lahko servisira. Za posamezne tipe gasilnikov ( na pooblastilu ) morajo imeti serviserji sklenjene pogodbe s proizvajalci gasilnikov, kateri jim predpišejo postopke servisiranja in tudi opremo, ki jo za to potrebujejo. Serviserji morajo voditi evidenco vseh gasilnikov, ki jih servisirajo. Proizvajalci gasilnikov izvajajo periodična usposabljanja serviserjev za servisiranje njihovih  gasilnikov.
Opisano početje se kaznuje v skladu s 14. Točko 1. odstavka 61. člena  Zakona o varstvu pred požarom ( ZVPoz – D, Ur . list RS št.: 3/07 – UPB1, 9/11 in 82/2012 ) z globo 1.300 € do 20.000 € se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali  posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in z globo 600 € do 2.000 € se kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost