Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Soglasje sosedov za manjši odmik Natisni

22. september 2014 ob 10:05
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Na našem zemljišču stoji lopa (lesena, stara več kot 50 let), ki je zaradi dotrajanosti nujno potrebna obnove. Lopa je pravokotne oblike in z dvema stranicama postavljena na mejo sosednjega zemljišča. Ob tej lopi stoji na sosednjem zemljiču garaža, ki je prav tako postavljena do meje. Lopa in garaža se po daljši stranici dotikata in imata skupno streho - sleme gre po meji. Graža stoji na zemljišču, katerega lastnik je bila do nedavnega občina, po prodaji stanovanj pa je v skupni lasti entažnih lastnikov stanovanj. Po ustnem dogovoru garažo koristi le eden izmed etažnih lastnikov. Garaža in lopa sta nujno potrebni obnove, vendar uporanik garaže ni zainteresiran in ne želi, da bi garažo in lopo obnavljali skupaj. Ker zaradi bližine njihove garaže ne moremo dostopati do vseh sten lope in je obnoviti, smo se morali odločiti za novogradnjo enake velikosti (35m2) z odmikom od meje. Tu pa nastopi problem. Občinski prostorki načrt zahteva odmik 1,5 metra od meje oz. če je odmik manjši, je potrebno soglasje soseda. Zaradi prostorske stiske (strnjeno naselje) je možen odmik le 0,8 metra, več pa ni prostora, saj je poleg že naša stanovanjska hiša (in ta nova lopa bi bila narejena kot nadstrešek k stanovanjski hiši). Pridobili smo soglasje zavoda za varovanje kulturne dediščine, izdelana je gradbena dokumentacija in pridobili smo soglasje vseh etažnih lastnikov, razen tistega, ki uporablja garažo (njegov solastniški delež je 16%). Ta nam soglasja preprosto ne da - brez obrazložitve in kakršen koli pogovor zavrača. Kaj lahko storimo? Obnova lope ni možna, za novogradnjo ne dobimo gradbenega dovoljenja, ker je po navedbah UE potrebno 100% soglasje etažnih lastnikov. Sedanjo lopo lahko teža snega podre, da o zamakanju niti ne govorimo. Lopo potrebujemo za spravilo vrtnih strojev, pripomočkov in pridelkov. S takšnim ravnanjem nam sosed onemogoča pravico graditi, zaradi obstoječega stanja nastaja materialna škoda na predmetih v lopi, za povrhu pa njihova in naša okolica izgleda zanemarjena in neurejena. V nastali situaciji ne najdemo možnosti za rešitev, zato vas prosimo za nasvet. Kaj lahko storimo oziroma kakšne možnosti imamo? Je možno soglasje iztožiti (nad tem nismo najbolj navdušeni, saj bi zadevo raje rešili po mirni poti) ali ga pridobiti na drug način, saj je evidentno, da bo novo stanje ugodnejše tako za sosede kot za nas. Prosimo vas za hiter odgovor, saj se nam izteka rok za dopolnitev vloge za izdajo gradbenega dovoljenja po poenostavljenem postopku. Vnaprej hvala in lep pozdrav!


Odgovori (1)

24. september 2014 ob 15:39

Najprej vas želimo opozoriti, da na konkretna vprašanja ne odgovarjamo, ker ni to osnovni namen strani UIS, niti ne razpolagamo z vsemi dejstvi v predmetni zadevi, zato bo o vaši zadevi odločala upravna enota, ki vodi vaš postopek. Želimo pa vas v nadaljevanju seznaniti z nekaterimi zakonskimi predpisi, ki vam bodo verjetno lahko v pomoč.

Po Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje spada nadstrešek ali lopa površine 35 m2 med nezahtevne objekte in to glede vrste objekta med majhne stavbe, kar pomeni, da je to stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena prebivanju. Gradnja nezahtevnega objekta se lahko začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja oziroma dokončnega gradbenega dovoljenja na lastno odgovornost investitorja. Gradnja nezahtevnega objekta mora biti skladna s prostorskim aktom, pri čemer je treba glede odmikov upoštevati poleg prostorskega akta tudi določilo Zakona o graditvi objektov, po katerem so sosedje stranke v postopku, če je predviden nezahtevni objekt od meje sosednjih zemljišč odmaknjen manj kot tri metre. Vendar pri tem lastniki sosednje nepremičnine niso stranke v postopku oziroma stranski udeleženci v smislu dokazila o pravici graditi, temveč imajo po zakonu pravico seznaniti se s predvideno gradnjo. Ker pa v vašem primeru prostorski akt določa, da je potrebno soglasje soseda v primeru, če je odmik od parcelne meje manjši od predpisanega, potrebujete soglasja vseh lastnikov sosednje nepremičnine, neodvisno od velikosti solastniškega deleža. Nezahtevni objekt je lahko prislonjen k obstoječemu objektu, ne sme pa biti konstrukcijsko povezan z njim, ker v primeru kakršnegakoli vpenjanja nezahtevnega objekta v obstoječ objekt že govorimo o posegu v konstrukcijo osnovnega objekta, za kar pa potrebujete gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo.

Glede obstoječega objekta, ki po opisu predstavlja enovit in to glede površine manj zahteven objekt, katerega polovica predstavlja lopo na vašem zemljišču, druga polovica pa garažo v lasti lastnikov sosednje nepremičnine, pa menimo, da če gre za poseg v skupne dele objekta (streha, fasada, nosilni elementi) morajo za izvedbo del soglašati vsi lastniki objekta. V primeru izvedbe nujnih vzdrževalnih del na objektu, s katerimi pa se ne strinjajo vsi lastniki oz. solastniki objekta, pa je treba vložiti tožbo na pristojnem sodišču, ki v nepravdnem postopku odloči katera nujna vzdrževalna dela se lahko izvedejo brez soglasja vseh lastnikov oz. solastnikov objekta.