Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Plinski kotli Natisni

03. november 2014 ob 14:50


Zanima me, ali obstoja predpis, da je potrebno "stare" plinske kotle, ki odvzemajo zrak iz prostora, običajno iz kopalnice, obvezno zamenjati glede na to, da je bilo že kar nekaj zastrupitev in smrti zaradi ogljikovega monoksida?


Odgovori (1)

27. februar 2015 ob 11:24
Obstoječa mala kurilna naprava na plinasto gorivo, ki je bila izdelana do leta 1996, se mora do 31. decembra 2015 prilagoditi mejnim vrednostim iz 13. člena te uredbe in do roka prilagoditve izpolnjevati zahteve v zvezi z mejnimi vrednostmi iz prejšnjega odstavka. 13.člen (mejne vrednosti emisije snovi za male kurilne naprave na plinasto gorivo) Za male kurilne naprave, ki uporabljajo plinasto gorivo, je: 1. mejna koncentracija ogljikovega monoksida 100 mg/kWh; 2. mejna vsebnost dušikovega monoksida in dušikovega dioksida v dimnih plinih, izraženih kot NO2, izračunana glede na zmogljivost ogrevanja male kurilne naprave: - 60 mg/kWh za nazivno toplotno moč, manjšo ali enako 120 kW, - 80 mg/kWh za nazivno toplotno moč, večjo od 120 kW, in manjšo ali enako 400 kW, in - 120 mg/kWh za nazivno toplotno moč, večjo od 400 kW; 3. toplotna izguba z dimnimi plini, kadar je kurilna naprava namenjena ogrevanju prostorov v stavbah ali ogrevanju sanitarne vode v stavbah ali obojemu hkrati, največ dve odstotni točki več od toplotnih izgub pri vgrajenem atmosferskem gorilniku oziroma največ eno odstotno točko od toplotnih izgub pri drugih gorilnikih, pri čemer so največje vrednosti toplotnih izgub: - 11 odstotkov, če je nazivna toplotna moč večja od 11 kW in manjša ali enaka 25 kW in se kurilna naprava ne uporablja izključno za ogrevanje sanitarne vode, - deset odstotkov, če je nazivna toplotna moč večja od 25 kW in manjša ali enaka 28 kW in se kurilna naprava ne uporablja izključno za ogrevanje sanitarne vode, - deset odstotkov, če je nazivna toplotna moč večja od 28 kW in manjša ali enaka 50 kW, - devet odstotkov, če je nazivna toplotna moč večja od 50 kW in manjša ali enaka 400 kW, in - šest odstotkov, če je nazivna toplotna moč večja od 400 kW.  Pregledovanje, čiščenje in meritve ureja Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom ( Uradni list RS št.: 94/ 2013 ), To izvaja dimnikarska služba z ustrezno koncesijo.Le ta v 39. členu prepisuje, kdo izvaja nadzor nad izvajanjem te uredbe. V osnovi je to inšpekcija pristojna za varstvo okolja in dodatno še Inšpekcija pristojna za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Inšpekcija pristojna za zdravje in tržna inšpekcija.Načrtovanje, vgradnjo in rabo kurilnih in dimovodnih naprav predpisuje tudi Smernica SZPV 407 – izdaja 10/12. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami – IRSVNDNIzpostava CeljeMaistrova 5, CeljeVodja izpostave: Miro Rožej